نشانی:                               فسا ،میدان ابن سینا ،دانشگاه علوم پزشکی ، ساختمان اداری ،طبقه دوم ، مرکز رشد واحدهای فناوری سلامت

تلفن مستقیم:                    53312892 - 071                                                                                                                                                                                                                          

تلفن دانشگاه:                     6-53350994-071  داخلی 270

تلفکس :                            53312892 -071                                                                                                                                                                                                                          

پست الکترونیک :                Roshd@fums.ac.ir

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: