ردیف عنوان کارگاه زمان برگزاری مدرس کارگاه
1 سیر تا پیاز ثبت اختراعات داخلی و خارجی 99/06/18 دکتر محمود اوصانلو
2 کارگاه پاییزه اختراع و فناوری

99/07/01 الی 99/07/15

دکتر محمود اوصانلو
3 کارگاه های اختراع و فناوری 99/10/13 الی 99/10/14 دکتر مهسا رستمی
4 اولین گردهمایی کافه ایده بررسی اختراعات 99/11/21 دکتر مریم کاظمی
5 کارگاه واحد اختراع و فناوری 99/12/09 دکتر محمود اوصانلو
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: