لیست اخبار صفحه :1
ارزیابی از مرکز رشد واحدهای فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی فسا
ارزیابی میدانی وزارت بهداشت از مرکز رشد واحدهای فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی فسا

ارزیابی از مرکز رشد واحدهای فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی فسا

ارزیابان دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت در بازدید از مرکز رشد واحدهای فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی فسا، بخش های مختلف و فعالیت های این مرکز را بررسی کردند.

چهارمین برنامه هم افزایی مراکز رشد فناوری سلامت وزارت بهداشت با معرفی تجربیات موفق مرکز رشد دانشگاه ها برگزار شد
معرفی تجربیات موفق مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا

چهارمین برنامه هم افزایی مراکز رشد فناوری سلامت وزارت بهداشت با معرفی تجربیات موفق مرکز رشد دانشگاه ها برگزار شد

چهارمین برنامه هم افزایی مراکز رشد فناوری سلامت وزارت بهداشت با معرفی تجربیات موفق مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی فسا و دیگر دانشگاه ها برگزار شد.

    عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

    تغییر اندازه فونت:

    تغییر فاصله بین کلمات:

    تغییر فاصله بین خطوط:

    تغییر نوع موس: