مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

اعضاء و کارکنان

اعضای شورای مرکز رشد دانشگاه 
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت
1 مهسا رستمی دکترای تخصصی طب سنتی مدیر فناوری دانشگاه
2 اسماعیل عبداله زاده فوق دکترای بهداشت مواد غذایی رئیس مرکز رشد دانشگاه
3 محمود اوصانلو دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی مدیر دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراعات
4 مهران  صیادی دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی مدیر دفتر ارتباط با صنعت
5 عبدالعظیم  علی نژاد دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط عضو شورای مرکز رشد
6 زهرا پیران کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات کارشناس فناوری و مرکز رشد دانشگاه