مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مدیر فناوری و رئیس مرکز

               مدیر فناوری       

                   نام ونام خانوادگی :                                 دکتر مهسا رستمی

                   تخصص :                                                      دکترای طب سنتی (PHD)

                   سمت :                                                         مدیر توسعه علم و فناوری دانشگاه و عضو هیأت علمی 

                   پست الکترونیکی :                                 

 

            مدیر مرکز رشد

                 نام ونام خانوادگی :                                 دکتر آرش گودرزی

                  تخصص :                                                   دکترای مهندسی بافت (PHD)

                  سمت :                                                       رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه و عضو هیأت علمی 

                  پست الکترونیکی :