مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا

عنوان کارگاه :                      کارگاه آموزش ساخت نانوژل ازاسانس گیاهان داروئی

مدرس کارگاه:                    دکتر محمود اوصانلو 

گروه هدف:                         اساتید هیأت علمی و دانشجویان

تاریخ برگزاری کارگاه :       1398/08/27

مکان برگزاری :                   آزمایشگاه نانوتکنولوژی دانشگاه

کارگاه در دو بخش تئوری و عملی برگزار میگردد.

ضمنا شرکت کنندگان می توانند گواهی حضور در کارگاه را از تاریخ 1398/08/27 از کارشناس مرکز رشد دانشگاه اخذ نمایند.