مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

 

عنوان کارگاه :                      کارگاه نانوفیبر

مدرس کارگاه:                    دکتر محمود اوصانلو 

گروه هدف:                         اساتید هیأت علمی و دانشجویان

تاریخ برگزاری کارگاه :       1398/05/20

مکان برگزاری :                   آزمایشگاه نانوتکنولوژی دانشگاه

 

ضمنا شرکت کنندگان می توانند گواهی حضور در کارگاه را از تاریخ 1398/05/21 از کارشناس مرکز رشد  اخذ نمایند.

 

ssss