مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا

عنوان کارگاه :                     کارگاه آموزش نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی 

مدرس کارگاه:                    دکتر مریم زحمتکشان 

گروه هدف:                        کارشناسان آموزشی و پژوهشی

تاریخ برگزاری کارگاه :       1398/18/02

مکان برگزاری:                  سالن آموزش مجازی

 

 محتوای آموزشی