مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مدارک لازم جهت پذیرش

  «مدارک لازم جهت پذیرش در مرکز رشد »

 

1- فرم تکمیل شده پذیرش در مرکز

2-کپی کارت ملی (یک برگ)

3-کپی شناسنامه (یک برگ)

5- فایل عکس اسکن شده فناور

6- عقد قرارداد با مرکز رشد (پس از تصویب طرح) و تکمیل فرم های مربوطه

7- حضور صاحب یا صاحبان امضای مجاز جهت امضای قرارداد